Instagram App Large May2016 200fatwliyt

LADA luistert in Wieringerwaard

ladalogo

In de Pauwenzaal van dorpshuis De oude School was de openbare fractievergadering van LADA goed bezocht.

De raadsagenda gaf weinig discussie. Dat was wel het geval bij de twee onderwerpen die insprekers aan de orde stelde: de onveilige situaties voor fietsers en de plannen voor de sportcampus in Wieringerwerf.

Veilig verkeer

Subsidie wordt niet ontvangen door Vereniging Veilig Verkeer Nederland, afdeling Wieringerland. Het zou een welkome aanvulling zijn om het goede werk, verricht door vrijwilligers, beter te kunnen uitvoeren. Voorheen werd er van Wieringen en Wieringermeer gezamenlijk € 500,- ontvangen Als adviesorganisatie verdienen ze dit wel. VVN heeft een verzoek gedaan voor een gesprek met het college. De afdeling vindt dat zij in het verkeersoverleg niet serieus genomen wordt. Partners in dit overleg zijn verder gemeente, fietsersbond, politie. Liever zouden zij een verkeerscommissie voor heel Hollands Kroon zien, voorgezeten door de wethouder, waarmee kan slagvaardig gehandeld worden. In Wieringen en Wie-ringermeer was wel een commissie verkeer, die openbaar vergaderde en waar inwoners terecht konden met klachten en ideeën. Nu is het overleg te vrijblijvend. De fractie gaat hier vragen over stellen. Een veilige fietsroute naar de nieuw te bouwen brede school in Hippolytushoef vereist een apart fietspad om de kinderen veilig naar school te laten gaan. Daar lijkt nog geen breed draagvlak voor te zijn. De Hoofdstraat in Hippolytushoef is afgesloten geweest, eerst overdag. Er is een proef geweest, deze loopt nog. Er zou overleg komen, ook met de middenstand. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. Er werd gevraag om in de verkiezingsprogramma's aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid voor met name fietsers. VVN is blij dat LADA het benoemt in het programma. Er is wrevel over de communicatie met de gemeente. Brieven zijn niet beantwoord maar worden wel in de pers behandeld. De fractie zal dit onder de aandacht van het college brengen.

Sportcampus

Het plan voor sportcampus De Terp wordt toegelicht en is aanleiding tot verhelderende vragen. Het plan is onderdeel van de herstructurering van Wieringerwerf, voortgekomen uit initiatief van inwoners. Doel is verbinding onderwijs en sport. Samenwerking moet met scholen, anders is het financieel niet haalbaar. Er is een goede samenwerking met de gemeente en instellingen. Maatschappelijke instellingen hebben interesse. De fractie vraagt of dat niet botst met de Cultuurschuur. Er wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Er is goed overleg met de Cultuurschuur. Er is een adviesraad die meedenkt. Op 12 december is een presentatie in de Cultuurschuur. Ook de financiën komen dan aan bod. Het moet nog concreet uitgewerkt worden maar duidelijk is dat het plan zonder garantstelling van de gemeente niet te realiseren zal zijn. Wat voor effect heeft dat op de financiële positie van de gemeente? Een samenwerkings-overeenkomst zal erbij horen. Het is goed dat er beleid op gemaakt wordt. Er wordt gevraagd hoe het zwembad en de Zuiderzeehal in de plannen worden opgenomen. Het is de bedoeling dat zowel zwembad als sporthal zelf ter exploitatie worden genomen, maar nader onderzoek is vereist.

Opheffen buslijnen

Evenals op de vorige vergadering kwam de dreigende opheffing van de buslijn weer aan de orde. Opnieuw werd gesteld dat zij onmisbaar zijn voor een leefbaar platteland. De raden van Schagen en Hollands Kroon hebben unaniem een motie aangenomen waarin de colleges opgedragen werd om zich in het overleg met provincie en Connexxion hard te maken voor het behoud.

Asbestvervuiling

Men vroeg zich af waarom het zo lang heeft geduurd voordat de gemeente tot het saneren van de vervuilde grond aan de Binnenhaven in Van Ewijcksluis overgaat. Ook kwam de vraag over tafel hoe de gemeente

leguitwinkel Custom

bredekl

Sietse Veen

autoschade vd berg banner

jacco11 640x480 2

Autobedrijf P Limmen [640x480aaaa]

1445252409aaa

castr03072222

shk001aashk002aaVierkant achter de mobiele balieaa

gerald15 Custom

koningdeel23 [640x480aaaa]

Leon15 Custom

logoruig222 Custom

pimpg

cryoworld logo transparantWij zoeke12aa BorderMaker

10670136 1396519893972285 327513742432039005 n

all17aa

nico dekker 170x86

klaas15aa 640x480

sani15 Custom

Klaver Kaas kl Custom

1153 Banner 170x86px V1 Pewi

15895319 1243414642414779 4055090003384680484 naa

PeWiblad17bbbvvv

roy16

Jong15

polandnw

PCM 073435 openingsfolder WQbbb Custom

leguilogoaa

13-8671 Banner YAcc Logo

mc215

KOK IL PMS-ZW 640x480

been01

keet15 Custom

berkhout170917

spaansen17086

copycentr

niedorphal15

huis17vvvvggg

Screenshot 2014-12-12 at 10.28.12

groe14aaa 640x480

bus

adv00110

Tipsgoed 640x480

Fototoest55

nb160615kkkkkk Custom